Chức năng, nhiệm vụ   11/26/2015 5:51:00 PM

Chức năng: Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc giáo dục và tuyên truyền các nguyên lý của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng nhằm góp phần hình thành thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học cho người học.

Nhiệm vụ:

- Tổ chức giảng dạy các học phần lý luận chính trị cho người học trong Trường;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu thực hiện công tác giáo dục và tuyên truyền chính trị tư tưởng trong công chức, viên chức và người học;

- Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo quy định hiện hành

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.