Quá trình hình thành và phát triển   11/28/2015 10:45:02 AM

  Khoa LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, Trường Đại học Thương mại được thành lập năm 2006 theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại và đã chính thức ra mắt ngày 8/08/2006 với tên gọi là Khoa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, sau đổi thành Khoa Lý luận chính trị.

  Tại thời điểm thành lập, Khoa có 30 giáo viên được biên chế thành 3 bộ môn, trong đó có 5 Tiến sỹ, 21 thạc sỹ, Hiện nay, Khoa có 20 giảng viên, trong đó có 1 Phó giáo sư, 5 tiến sỹ, 12 thạc sỹ, 2 cử nhân (cập nhật đến ngày 1/11/2015).


 

Khoa Lý luận chính trị