Cơ cấu tổ chức, nhân sự   11/28/2015 10:47:56 AM

Trưởng khoa:           TS. Nguyễn Thị Phi Yến

Phó Trưởng khoa:   TS. Vũ Văn Hùng

Hội đồng khoa (gồm 7 thành viên):

1. TS. Nguyễn Thị Phi Yến

- Chủ tịch

2. TS. Vũ Văn Hùng

- Thư ký

3. ThS. Trần Thị Thanh Hương

- UV

4. TS. Bùi Hồng Vạn

- UV

5. TS. Võ Tá Tri

- UV

6. PGS.TS. Phương Kỳ Sơn

- UV

7. PGS.TS. Đỗ Minh Thành (BTĐU, PHT)

- UV


Các bộ môn (hiện có 3 bộ môn):

1. Bộ môn Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

Trần Thị Thanh Hương

ThS, GVC

Trưởng bộ môn

2

Hoàng Văn Mạnh

ThS, GV

Phó Trưởng bộ môn

3

Nguyễn Thị Phi Yến

TS, GVC

Trưởng khoa

4

Phương Kỳ Sơn

PGS.TS. GVC

Giảng viên

5

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

ThS, GV

Giảng viên

6

Đặng Minh Tiến

TS, GV

Giảng viên

7

Đặng Thị Hoài

ThS, GV

Giảng viên

8

Nguyễn Bảo Ngọc

CN, GV

Giảng viên

9

Tạ Thị Vân Hà

TS, GV

Giảng viên


Bộ môn NLCB của CN Mác - Lênin


2. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

Bùi Hồng Vạn

TS, GVC

Trưởng bộ môn

2

Phạm Ngọc Phương

ThS, GVC

Giảng viên

3

Nguyễn Thị Thu Hà

ThS, GV

Giảng viên

4

Đỗ Thị Phương Hoa

ThS, GV

Giảng viên

5

Ngô Thị Minh Nguyệt

ThS, GV

Giảng viên

6

Ngô Thị Huyền Trang

CN, GV

Giảng viên


Bộ môn TT Hồ Chí Minh


3. Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

1

Võ Tá Tri

TS, GVC

Trưởng bộ môn

2

Nguyễn Thị Lan Phương

ThS, GV

Phó Trưởng bộ môn

3

Vũ Văn Hùng

TS, GV

Phó trưởng khoa

4

Nguyễn Ngọc Diệp

ThS, GV

Giảng viên

5

Hoàng Thị Thắm

ThS, GV

Giảng viên


Bộ Môn Đường lối CM của ĐCS Việt Nam