Định hướng nghiên cứu   11/26/2015 5:53:26 PM

- Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

- Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Đường lối, chủ trương của Đảng về kinh tế, chính trị, văn hóa, đối ngoại.

- Lịch sử các học thuyết kinh tế và lịch sử kinh tế Việt Nam.