Kết quả nghiên cứu khoa học   11/27/2015 7:09:40 PM

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC GIAI ĐOẠN 2011- 2015

 

1. Giáo trình, sách chuyên khảo

1.1. Giáo trình Xã hội học đại cương

Đồng chủ biên: TS. Võ Tá Tri, TS Vũ Văn Hùng, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2015.

1.2. Sách chuyên khảo: “Chính sách của Nhà nước đối với tiêu thụ nông sản trong quá trình thực hiện các cam kết với WTO”

Chủ biên: TS. Vũ Văn Hùng

Quyết định xuất bản số 211LK-XH/QĐ-NXBĐHQGHN ngày 29/5/2013

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội, Năm xuất bản: 2013

1.3. Sách chuyên khảo: Tôn giáo và văn hóa - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Chủ biên: Trung tâm nghiên cứu Tôn giáo đương đại

Tham gia: ThS. Trần Thị Thanh Hương

Nhà xuất bản: Tôn giáo, Năm xuất bản: 2014

2. Đề tài cấp bộ

2.1. Phát triển du lịch bền vững của Hà Nội - Thực trạng và giải pháp

Chủ trì đề tài: Võ Tá Tri

Thành viên tham gia đề tài: CN. Lê Thị Anh và ThS. Vũ Văn Hùng

Quyết định nghiệm thu chính thức đề tài số 5632/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/2012

Kết quả nghiệm thu chính thức đề tài (xếp loại): Khá

3. Đề tài cấp trường

3.1. Tên đề tài: Nâng cao chất lượng giảng dạy môn học “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”  ở trường đại học Thương mại

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Thị Phi Yến

Quyết định giao đề tài: 693/TM-KHĐN ngày 8/11/2010

        Quyết định nghiệm thu đề tài: Số 42 QĐ-ĐHTM ngày 14/6/2011

Kết quả nghiệm thu đề tài: Tốt

3.2. Tên đề tài: Vận dụng lý luận về mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội để lý giải sự ảnh hưởng của điều kiện vật chất đến lối sống của sinh viên Đại học Thương mại hiện nay

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Thị Phi Yến

Quyết định giao đề tài: 746/ QĐ –ĐHTM ngày 23/11/2012

        Quyết định nghiệm thu đề tài: Số 236 QĐ-ĐHTM ngày 3/5/2013

Kết quả nghiệm thu: Tốt

3.3. Tên đề tài: Giảng dạy môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, 1 với việc nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên đại học Thương mại trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Thị Phi Yến

Quyết định giao đề tài: 348/ QĐ –ĐHTM ngày 24/6/2013

        Quyết định nghiệm thu đề tài: Số 287/QĐ-ĐHTM ngày  24-04-2014

Kết quả nghiệm thu: Xuất sắc

3.4. Tên đề tài: Phát triển năng lực độc lập sáng tạo trong nhận thức của sinh viên qua giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin ở trường Đại học Thương mại hiện nay

Chủ trì đề tài: TS. Nguyễn Thị Phi Yến

Quyết định giao đề tài: 444/ QĐ-ĐHTM ngày 18/6/2014

        Quyết định nghiệm thu đề tài: Số 291/QD-ĐHTM ngày11/5/2015

Kết quả nghiệm thu: Tốt

3.5. Tên đề tài: Những nguyên tắc cơ bản của CNMLN trong việc giải quyết vấn đề dân tộc và vấn đề tôn giáo - Tiếp cận từ góc độ biên soạn bài giảng và giảng dạy trong chương trình đào tạo ĐH và CĐ ở Việt Nam hiện nay

Chủ trì đề tài: Th.S.Trần Thị Thanh Hương

Quyết định giao đề tài: CS 2011-64

        Quyết định nghiệm thu đề tài: số 29/TM-KHĐN

Kết quả nghiệm thu đề tài: Xuất sắc

3.6. Tên đề tài: Những nhân tố cơ bản gây mất ổn định chính trị-xã hội trong lĩnh vực văn hóa - xã hội ở Việt Nam hiện nay - Định hướng n/c trong khuôn khổ kiến thức phục vụ cho giảng dạy HP Nguyên lý II

Chủ trì đề tài: ThS.Trần Thị Thanh Hương

Quyết định giao đề tài số 881/QĐ-ĐHTM

Quyết định nghiệm thu đề tài số  409/TM-KHĐN năm 2012

Kết quả nghiệm thu đề tài: Xuất sắc

3.7. Tên đề tài: Duy trì và phát triển nền văn hóa truyền thống ở Việt Nam hiện nay - Định hướng nghiên cứu trên cơ sở khai thác mối quan hệ biện chứng giữa nhận thức và thực tiễn (Trong khuôn khổ kiến thức môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin)

Chủ trì đề tài: Th.S.Trần Thị Thanh Hương

Quyết định giao đề tài số: CS 2014-40

Quyết định nghiệm thu đề tài số 286/QĐ-ĐHTM năm 2014

Kết quả nghiệm thu đề tài: Xuất sắc

3.8. Tên đề tài: Vận dụng nguyên lý mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội để luận giải về việc thực hiện kinh tế xanh ở Việt Nam hiện nay

Chủ trì đề tài: ThS.Trần Thị Thanh Hương

Quyết định giao đề tài số:CS 2015-43

Quyết định nghiệm thu đề tài số 267/QĐ-ĐHTM năm 2015

Kết quả nghiệm thu đề tài: Xuất sắc

3.9. Tên đề tài: Vận dụng nội dung chính sách của Đảng về giải quyết việc làm trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế vào giảng dạy học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam tại trường Đại học thương mại

Chủ trì đề tài: TS. Võ Tá Tri

Quyết định giao đề tài: năm 2014

Quyết định nghiệm thu đề tài: 2015

Kết quả nghiệm thu đề tài: Tốt

3.10. Tên đề tài: Vai trò của các môn Lý luận chính trị trong việc định hướng sinh viên trường Đại học Thương Mại tiếp cận với thông tin trên mạng Internet hiện nay

Chủ trì đề tài: Nguyễn Thị Lan Phương

Quyết định giao đề tài năm 2010

Quyết định nghiệm thu đề tài năm 2011

Kết quả nghiệm thu đề tài: Tốt

3.11. Đề tài: Vận dụng chủ trương giải quyết đồng bộ vấn đề nông dân, nông thôn, nông nghiệp của Đảng trong việc giải quyết tình trạng nông dân bị thu hồi đất canh tác ở huyện Từ Liêm (Hà Nội) hiện nay.

Chủ trì đề tài: ThS. Phạm Bá Sanh

Quyết định giao đề tài vào tháng 10 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại

Quyết định nghiệm thu đề tài vào tháng 6 năm 2012

Kết quả nghiệm thu đề tài: Khá

3.12. Đề tài: Hoàn thiện nội dung và phương pháp giảng học phần Xã hội học đại cương nhằm phát triển kỹ năng sống cho sinh viên Trường Đại học Thương mại hiện nay

Chủ trì đề tài: ThS. Phạm Bá Sanh

Quyết định giao đề tài vào tháng 10 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại

Quyết định nghiệm thu đề tài vào tháng  6  năm 2013

Kết quả nghiệm thu đề tài: Khá

3.13. Tên đề tài: Tăng cường vận dụng kiến thức thực tế vào bài giảng các học phần lý luận chính trị tại Đại học Thương mại

Chủ trì đề tài: ThS. Vũ Văn Hùng

Quyết định giao đề tài vào tháng 6/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại; Quyết định nghiệm thu đề tài vào năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại; Kết quả nghiệm thu: Tốt           

3.14. Tên đề tài: Vận dụng lý thuyết tương tác biểu trưng của Georg Herbert Mead vào việc nâng cao hiệu quả tương tác giảng viên - sinh viên đối với các học phần lý luận chính trị tại Trường Đại học Thương mại

Chủ trì đề tài: ThS. Vũ Văn Hùng

Quyết định giao đề tài: tháng 6/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại; Quyết định nghiệm thu đề tài vào năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại; Kết quả nghiệm thu: Tốt

4. Tạp chí khoa học trong nước

4.1. Tên bài: Về một số điểm trong dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992

Tên tác giả: TS. Nguyễn Thị Phi Yến

Tên tạp chí đăng tải: Tạp chí Giáo dục lý luận

Số10 -  tr 32-34; Năm xuất bản: 2013; Thành phố: Hà Nội

4.2. Tên bài:  Trường Đại học Thương Mại đổi mới giáo dục đào tạo theo hướng MỞ

Tên tác giả: TS. Nguyễn Thị Phi Yến; Tên tạp chí đăng tải: Tạp chí Đồng Tháp

Số 2 - Tr 57-63; Năm xuất bản:2013; Thành phố: Đồng Tháp

4.3. Tên bài:  Từ vấn đề môi trường đến nhận thức và thực hiện kinh tế xanh ở Việt Nam 

Tên tác giả: Trần Thị Thanh Hương và Lại Quang Mừng

Tên tạp chí đăng tải: Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam

Số 3(87) - Trang 17-19; Tháng năm xuất bản: 2/2014; Thành phố: Hà Nội

4.4. Tên bài: Kinh tế xanh - Từ nhận thức đến việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các chủ thể kinh doanh ở Việt Nam hiện nay

Tên tác giả: Trần Thị Thanh Hương và Lại Quang Mừng

Tên tạp chí đăng tải: Tạp chí  Môi trường Đô thị Việt Nam

Số 7(91) - Tr 14-16; Tháng năm xuất bản: 8/2014; Thành phố: Hà Nội

4.5. Tên bài: Tạo hứng thú cho sinh viên trong học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tên tác giả: TS. Bùi Hồng Vạn

Tên tạp chí đăng tải: Tạp chí Giáo dục

Số xuất bản: số 254 - trang: 11; Tháng năm xuất bản: 1-2011; Thành phố: Hà Nội

4.6. Tên bài: Học tập và làm theo phong cách tuyên truyền của Hồ Chí Minh

Tên tác giả: TS. Bùi Hồng Vạn

Tên tạp chí đăng tải: Tuyên giáo

Số xuất bản: 3 - Trang 25; Năm xuất bản: 2013; Thành phố: Hà Nội.

4.7. Tên bài: Quan điểm của Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới

Tên tác giả: TS. Bùi Hồng Vạn

Tên tạp chí đăng tải: Lịch sử Đảng

Số xuất bản tháng 6-2014 - Tr 13; Thành phố: Hà Nội

4.8. Tên bài: Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020

Tên tác giả: ThS. Phạm Ngọc Phương

Tên tạp chí đăng tải: Tạp chí Dân tộc (Cơ quan lý luận của Ủy ban dân tộc)

Số xuất bản: 161- trang: 19; Tháng 05/2014; Thành phố: Hà Nội

4.9. Tên bài: Quan điểm sư phạm tương tác trong giáo dục đại học nước ta hiện nay

Tên tác giả: Đỗ Thị Phương Hoa

Tên tạp chí đăng tải: Dạy và học ngày nay (ISSN 1859-2694)

Số xuất bản: tháng 5/2013 - trang:12-14; Thành phố: Hà Nội

4.10. Tên bài: Vai trò của giảng viên trong việc nâng cao năng lực tự học của sinh viên đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ

Tên tác giả: Đỗ Thị Phương Hoa

Tên tạp chí đăng tải: Dạy và học ngày nay (ISSN 1859-2694)

Số xuất bản: tháng 6/2014 - trang: 58-60; Thành phố: Hà Nội

4.11. Tên bài: Phát triển bền vững du lịch - Một xu hướng tất yếu hiện nay

Tên tác giả: Võ Tá Tri

Tên tạp chí đăng tải: Tạp chí Thương mại

Số xuất bản: số 15; Tháng năm xuất bản: năm 2011; Thành phố: Hà Nội

4.12. Tên bài: Kinh doanh đa ngành - cái “bẫy” của sự thất bại

Tên tác giả: Võ Tá Tri

Tên tạp chí đăng tải: Tạp chí Thương mại

Số xuất bản: số 31; Năm xuất bản: năm 2012; Thành phố: Hà Nội

4.13. Tên bài: Hướng giải quyết cho sự yếu kém của doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới

Tên tác giả: Võ Tá Tri

Tên tạp chí đăng tải: Tạp chí Thương mại

Số xuất bản: số 3+4; Tháng năm xuất bản: năm 2013; Thành phố: Hà Nội

4.14. Tên bài: Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước: Giải pháp “chữa bệnh từ bên trong”

Tên tác giả: Võ Tá Tri

Tên tạp chí đăng tải: Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Số xuất bản: số 15; Tháng năm xuất bản: năm 2014; Thành phố: Hà Nội

4.15. Tên bài: Cuộc chiến chống hàng nhái, hàng giả, hàng bẩn: Cần sự vào cuộc của cả cộng đồng

Tên tác giả: Võ Tá Tri

Tên tạp chí đăng tải: Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Số xuất bản: 2; Năm xuất bản: 2015; Thành phố: Hà Nội

4.16. Tên bài: Phát triển nguồn nhân lực trẻ dân tộc thiểu số ở Tây Bắc trong giai đoạn hiện nay

Tên tác giả: Hoàng Thị Thắm; Tên tạp chí đăng tải: Tạp chí Lịch sử Đảng

Số xuất bản: số 9; Tháng năm xuất bản: tháng 9/2013. Thành phố: Hà Nội

4.17. Tên bài: Hồ Chí Minh với việc xây dựng chính phủ nhân dân (8-1945 đến 3-1946)

Tên tác giả: Nguyễn Thị Lan Phương

Tên tạp chí đăng tải: Tạp chí Giáo dục lý luận; Số xuất bản tháng 8 năm 2013; Thành phố: Hà Nội

4.18. Tên bài: Quan niệm của S.Freud về vai trò của văn hóa trong đời sống của con người

Tên tác giả: Tạ Thị Vân Hà

Tên tạp chí đăng tải: Tạp chí Triết học

Số xuất bản: 10 - trang: 69 -77; Tháng năm xuất bản: tháng 10/2008; Thành phố: Hà Nội

4.19. Tên bài: Quan niệm về cái vô thức trong tưởng triết học của phân tâm học Freud

Tên tác giả: Tạ Thị Vân Hà; Tên tạp chí đăng tải: Tạp chí Giáo dục lý luận

Số xuất bản: 9, trang: 67 -71; Tháng năm xuất bản: tháng 9/2010

4.20. Tên bài: Quan niệm con người trong phân tâm học Freud – Cơ sở lý luận tham khảo cho việc nghiên cứu con người Việt Nam hiện đại

Tên tác giả: Tạ Thị Vân Hà

Tên tạp chí đăng tải: Tạp chí Giáo dục lý luận

Số xuất bản: 12, trang: 30 - 35; Tháng năm xuất bản: tháng 9/2010; Thành phố: Hà Nội

4.21. Tên bài: Để Việt Nam giữ vững vị trí số 1 thế giới về xuất khẩu hồ tiêu

Tên tác giả: Vũ Văn Hùng

Tên tạp chí đăng tải: Tạp chí kinh tế và dự báo; Số 2 (538); Năm: 2013

4.22. Tên bài: Chính sách tạm trữ lúa gạo của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế: “Những vấn đề đặt ra”

Tên tác giả: Vũ Văn Hùng

Tên tạp chí đăng tải: Tạp chí Phát triển kinh tế; Số 279; tháng 1/2014; Thành phố: Hồ Chí Minh

4.23. Tên bài: Hướng đi nào để hạt điều Việt Nam xuất khẩu bền vững

Tên tác giả: Vũ Văn Hùng

Tên tạp chí đăng tải: Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Số xuất bản: số 8; Năm xuất bản: 2015; trang 44-46; Thành phố: Hà Nội

4.24. Tên bài: Thị trường lao động Việt Nam sau khi hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN

Tên tác giả: Vũ Văn Hùng

Tên tạp chí đăng tải: Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Số xuất bản: số 10; Năm xuất bản: 2015; trang 32-34 Thành phố: Hà Nội

4.25. Tên bài: Phân tích SWOT đối với mặt hàng cao su xuất khẩu của Việt Nam

Tên tác giả: Vũ Văn Hùng

Tên tạp chí: Tạp chí Kinh tế - Châu Á Thái Bình Dương

Số xuất bản: số tháng 5; Năm xuất bản: 2015; trang 86-88 Thành phố: Hà Nội

5. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế bằng tiếng Việt

5.1. Tên bài: Giáo dục ý thức duy trì các giá trị của gia đình Việt Nam truyền thống nhằm ngăn chặn những biến đổi gia đình theo xu hướng tiêu cực trong tiến trình hội nhập hiện nay

Tên tác giả: ThS.Trần Thị Thanh Hương, ThS. Lại Quang Mừng

Tên kỷ yếu: Kỷ yếu Hội thảo KH về Hội nhập: cơ hội và thách thức

Năm xuất bản kỷ yếu: 2012; Số trang bài: 10

Tháng/năm hội thảo: 10/2012; Thành phố: Đà Nẵng

5.2. Tên bài: Một số thách thức dẫn tới nguy cơ tụt hậu của giáo dục Việt Nam với các nước phát triển thời kỳ hội nhập hiện nay

Tên tác giả: ThS. Trần Thị Thanh Hương 

Tên kỷ yếu: Kỷ yếu Hội thảo KH về Hội nhập: hợp tác và cạnh tranh

Năm xuất bản kỷ yếu: 2011; Số trang bài: 10

Tháng/năm hội thảo: 10/2011; Thành phố: Hà Nội

5.3. Tên bài: Tính ưu việt của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Tiếp cận dưới góc độ bàn về trách nhiệm của các doanh nghiệp Việt Nam trong kinh doanh

Tên tác giả: ThS.Trần Thị Thanh Hương 

Tên kỷ yếu: Kỷ yếu Hội thảo KH “Lựa chọn lý luận Cánh tả, so sánh kinh nghiệm của bốn quốc gia Việt Nam, Algieria, Môzambique và CuBa”

Năm xuất bản kỷ yếu: 2011; Số trang bài: 09

Tháng/năm hội thảo: 10/2011; Thành phố: Hà Nội

5.4. Tên bài: Bàn về mối quan hệ biện chứng giữa xóa đói giảm nghèo với tăng trưởng xanh ở Việt Nam hiện nay

Tên tác giả: Trần Thị Thanh Hương

Tên kỷ yếu: Kỷ yếu Hội thảo KH về Tăng trưởng xanh ở Việt Nam hiện nay

Năm xuất bản kỷ yếu: 2013; Số trang bài: 09

Tháng/năm hội thảo: 10/2013; Thành phố: Hồ Chí Minh

5.5. Tên bài: Nhà nước với chiến lược phát triển kinh tế xanh và tác động của nó đến xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay

Tên tác giả: ThS. Trần Thị Thanh Hương và ThS. Lại Quang Mừng

Tên kỷ yếu: Kỷ yếu Hội thảo KH “Vai trò và những đóng góp của Nhà nước với quá trình phát triển của hai quốc gia Việt Nam và Cuba”

Năm xuất bản kỷ yếu: 2014; Số trang bài: 09

Tháng/năm hội thảo: 11/2014; Thành phố: Viện Chính sách và Quản lý - Hà Nội

5.6. Tên bài: Tác động của Phật giáo đến việc duy trì và phát huy một số giá trị tinh thần trong đời sống văn hóa - xã hội ở Việt Nam hiện nay

Tên tác giả: ThS.Trần Thị Thanh Hương và ThS. Lại Quang Mừng

Tên kỷ yếu: Kỷ yếu Hội thảo KH “ Tôn giáo và văn hóa - Một số vấn đề đặt ra”

Năm xuất bản kỷ yếu: 2013; Số trang bài: 11

Tháng/năm hội thảo: 10/2014; Thành phố: Hà Nội

5.7. Tên bài: Kinh tế xanh và tác động của nó đến việc tăng cường trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế thị trường hiện nay

Tên tác giả: ThS.Trần Thị Thanh Hương  

Tên kỷ yếu: Kỷ yếu Hội thảo KH “Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam hiện nay”

Năm xuất bản kỷ yếu: 2014; Số trang bài: 09

Tháng/năm hội thảo: 10/2014; Thành phố: TP. Hồ Chí Minh

5.8. Tên bài: Vai trò của cố vấn học tập trong công tác quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Tên tác giả: ThS Phạm Ngọc Phương

Tên kỷ yếu: Đào tạo theo học chế tín chỉ: Kinh nghiệm và giải pháp

Năm xuất bản kỷ yếu: 2012; Số trang bài: 04.

Tháng/năm hội thảo: tháng 3/ 2012; Thành phố: Đà Nẵng

5.9. Tên bài: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La đến năm 2020

Tên tác giả: ThS. Phạm Ngọc Phương

Tên kỷ yếu: Đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La và vùng Tây Bắc trong tiến trình hội nhập đến năm 2020

Năm xuất bản kỷ yếu: 2012; Số trang bài: 08                                     

Tháng/năm hội thảo: 10/2012; Thành phố: Sơn La

5.10. Tên bài: Những bước đi cần thiết để Việt Nam tiến vào nền kinh tế tri thức

Tên tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà

Tên kỷ yếu: Hội thảo khoa học Quốc tế: Quản trị chiến lược dựa trên tri thức trong khu vực Đông Nam Á: Thách thức, nhân tố và triển vọng

Năm xuất bản kỷ yếu: 2011;  Số trang bài: 273

Tháng/năm hội thảo: 6/2011; Thành phố: Hà Nội.

5.11. Tên bài: Một số biện pháp nâng cao chất lượng quản lý giờ thảo luận và giờ tự học đối với những học phần lý thuyết theo học chế tín chỉ

Tên tác giả: Ngô Thị Minh Nguyệt

Tên kỷ yếu: Đào tạo theo học chế tín chỉ: kinh nghiệm và giải pháp

Năm xuất bản kỷ yếu: 2012; Số trang bài: 5

Tháng/năm hội thảo: 3/2012; Thành phố: Đà Nẵng

5.12. Tên bài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học, cao đẳng

Tên đồng tác giả: Ngô Thị Minh Nguyệt; Phạm Ngọc Phương.

Tên kỷ yếu: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục và dạy học - năm 2014

Năm xuất bản kỷ yếu: 2014; Số trang bài: 8

Tháng/năm hội thảo: 4/2014; Thành phố: Đà Nẵng.

5.13. Tên bài: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cán bộ và đào tạo đội ngũ cán bộ cấp cơ sở tỉnh Sơn La

Tên tác giả: Ngô Thị Huyền Trang

Tên kỷ yếu: Đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Sơn La và vùng Tây Bắc trong tiến trình hội nhập

Năm xuất bản kỷ yếu: 2012; Số trang bài: 584-589

Tháng/năm hội thảo:12/ 2012; Thành phố: Sơn La

5.14. Tên bài: Một số ý kiến trao đổi về đổi mới phương pháp giảng dạy đáp ứng chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo của trường Đại học Thương mại trong tình hình mới

Tên tác giả: Võ Tá Tri

Tên kỷ yếu: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia

Năm: 2014.

5.15. Tên bài: Quan niệm của Trần Đức Thảo về bản chất con người và bản chất giai cấp trong con người

Tên tác giả: Tạ Thị Vân Hà

Tên kỷ yếu: Trần Đức Thảo -  Chân dung và chặng đường triết học

Năm xuất bản kỷ yếu: 2013; Số trang bài: 321

Tháng/năm hội thảo: 4/ 2013; Thành phố: Hà Nội

5.16. Tên bài: Vai trò của ngoại giao văn hóa đối với sự phát triển bền vững

Tên tác giả: Tạ Thị Vân Hà

Tên kỷ yếu: Ngoại giao văn hóa trong bối cảnh hội nhập Quốc tế

Năm xuất bản kỷ yếu: 2012; Số trang bài: 179

Tháng/năm hội thảo: 5/ 2012; Thành phố: Hà Nội

5.17. Tên bài: Kinh tế thị trường xã hội ở Đức và vận dụng vào việc thực hiện công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam

Tên tác giả: Tạ Thị Vân Hà

Tên kỷ yếu: Kinh tế thị trường và những thách thức xã hội

Năm xuất bản kỷ yếu: 2012; Số trang bài: 223

Tháng/năm hội thảo: 12/ 2011; Thành phố: Hà Nội

5.18. Tên bài: Một số định hướn và giải pháp nhằm phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa trong văn kiện đại hội XI của Đảng

Tên tác giả: Tạ Thị Vân Hà

Tên kỷ yếu: Mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa trong quá trình hội nhập quốc tế

Năm xuất bản kỷ yếu: 2012; Số trang bài: 34

Tháng/năm hội thảo: 1/ 2012; Thành phố: Hà Nội

5.19. Tên bài: Vai trò của Nhà nước trong việc thực hiện một số giải pháp nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội để phát triển bền vững

Tên tác giả: Tạ Thị Vân Hà

Tên kỷ yếu: Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong quá trình hoạch định chính sách

Năm xuất bản kỷ yếu: 2013; Số trang bài: 87

Tháng/năm hội thảo: 11/ 2012; Thành phố: Hà Nội

5.20. Tên bài: Nhà nước pháp quyền, xã hội dân sự với vấn đề quyền và nghĩa vụ công dân

Tên tác giả: Tạ Thị Vân Hà

Tên kỷ yếu: Vai trò của Nhà nước pháp quyền trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Năm xuất bản kỷ yếu: 2014;             Số trang bài: 87

Tháng/năm hội thảo: 9/ 2013; Thành phố: Hà Nội

5.21. Tên bài: Quan niệm phân tâm học của S.Freud về quan hệ giữa tôn giáo và văn hóa

Tên tác giả: Tạ Thị Vân Hà

Tên kỷ yếu: Mối quan hệ giữa tôn giáo và văn hóa trong xã hội hiện đại

Năm xuất bản kỷ yếu: 2014; Số trang bài: 177

Tháng/năm hội thảo: 12/ 2013; Thành phố: Hà Nội

5.22. Tên bài: Tôn giáo trong quan niệm phân tâm học của S.Freud

Tên tác giả: Tạ Thị Vân Hà

Tên kỷ yếu: Tôn giáo - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Năm xuất bản kỷ yếu: 2012; Số trang bài: 243

Tháng/năm hội thảo: 12/ 2011; Thành phố: Hà Nội

5.23. Tên bài: Chính sách vĩ mô nhằm gia tăng hàm lượng tri thức của giá trị nông sản Việt Nam trong điều kiện đẩy mạnh hội nhập WTO

Tên tác giả: Vũ Văn Hùng

Tên kỷ yếu: Hội thảo khoa học quốc tế: Quản trị chiến lược dựa trên tri thức trong khu vực Đông Nam Á: Thách thức, nhân tố và triển vọng

Năm xuất bản: 2011; trang: 259-266                  

Thành phố: Hà Nội

5.24. Tên bài: Gắn công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam

Tên tác giả: Vũ Văn Hùng

Tên kỷ yếu: Hội thảo khoa học quốc tế: Quản trị chiến lược dựa trên tri thức trong khu vực Đông Nam Á: Thách thức, nhân tố và triển vọng

Năm xuất bản: 2011, trang: 266-272                    Thành phố: Hà Nội

5.25. Tên bài: Kinh nghiệm phát huy lợi thế trong xuất khẩu nông sản sau gia nhập WTO của một số nước và bài học đối với Việt Nam

Tên tác giả: Vũ Văn Hùng

Tên kỷ yếu: Hội thảo khoa học quốc tế: Hội nhập: Hợp tác và cạnh tranh (tập 1)

Năm xuất bản: 2011, trang: 295 - 300; Thành phố: Hà Nội

5.26. Tên bài: Phát triển công nghiệp chế biến nhằm gia tăng giá trị nông sản xuất khẩu của Việt Nam sau gia nhập WTO

Tên đồng tác giả: Vũ Văn Hùng, Phạm Văn Dũng

Tên kỷ yếu: Hội thảo khoa học quốc tế: Hội nhập: Cơ hội và thách thức (tập 2)

Năm xuất bản: 2012, trang: 195 - 207                  Thành phố: Hà Nội

5.27. Tên bài: Chính sách tiêu thụ nông sản của Thái Lan trong quá trình thực hiện các cam kết với WTO và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Tên tác giả: Vũ Văn Hùng

Tên kỷ yếu: Hội thảo khoa học quốc tế: Hội nhập: Cơ hội và thách thức (tập 2)

Năm xuất bản: 2011, trang: 440 – 448; Thành phố: Hà Nội

5.28. Tên bài: Xu hướng mới của thị trường nông sản thế giới và những vấn đề đặt ra đối với nông sản Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Tên tác giả: Vũ Văn Hùng

Tên kỷ yếu: Hội thảo KH quốc tế: Hội nhập: Thành tựu và những vấn đề đặt ra

Năm xuất bản: 2013, trang: 572 - 577                  Thành phố: Hà Nội

5.29. Tên bài: Chính sách của Nhà nước địa phương trong giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn ở Hà Nội

Tên tác giả: Vũ Văn Hùng

Tên kỷ yếu: Hội thảo khoa học quốc tế: Những vấn đề quản lý kinh tế và kinh doanh hiện đại

Năm xuất bản: 2013, trang: 476 - 485                  Thành phố: Hà Nội

5.30. Tên bài: Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Đường lối CMCĐCSVN nhằm đạt chuẩn đầu ra (Qua vận dụng Lý thuyết quản trị hiện đại trong giảng dạy)

Tên tác giả: ThS. Phạm Bá Sanh

Tên kỷ yếu: Hội thảo đạt chuẩn đầu ra của Trường Đại học Thương mại

Năm xuất bản kỷ yếu: Nhà trường lưu trữ trên mạng, không đóng quyển (tháng 10/2014).

5.31. Tên bài: Đổi mới ở học phần Xã hội học đại cương nhằm đạt chuẩn đầu ra cho sinh viên Đại học thương mại hiện nay

Tên tác giả: ThS. Phạm Bá Sanh

Tên kỷ yếu: Hội thảo đạt chuẩn đầu ra của Trường ĐHTM

Năm xuất bản kỷ yếu: tháng 10 năm 2014 (Nhà trường lưu trữ trên mạng, không đóng quyển)

5.32. Tên bài: Để đảm bảo quyền lực nhà nước thực sự thuộc về nhân dân

Tên tác giả: TS. Nguyễn Thị Phi Yến

Tên kỷ yếu: Hội thảo: Quán triệt, vận dụng NQ đại hội Đảng CSVN lần thứ XI vào việc giảng dạy các môn LLCT ở các trường ĐH,CĐ (10/6/2011), tại TP HCM

Năm xuất bản kỷ yếu: năm 2011; Thành phố: Hồ Chí Minh

5.33. Tên bài: Nghiên cứu khoa học trong giáo dục Đại học Việt Nam thời kỳ hội nhập

Tên tác giả: TS. Nguyễn Thị Phi Yến

Tên kỷ yếu: HTQT “Cơ hội – Thách thức” TP HCM

Năm xuất bản kỷ yếu: năm 2011; Thành phố: Hồ Chí Minh

3.34. Tên bài: Vấn đề dân chủ trong nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam – dưới góc độ lý luận cánh tả

Tên tác giả: TS. Nguyễn Thị Phi Yến

Tên kỷ yếu: Tọa đàm QT: Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong quá trình hoạch định chính sách. ĐHKHXH&NV – Rosa Lucsambua (Cepsta).

Năm xuất bản kỷ yếu: năm 2011; Trang: 176-182; Thành phố: Hà Nội

3.35. Tên bài: Các thành phần kinh tế Việt Nam trong hội nhập - Quan niệm và những vấn đề thực tiễn đặt ra

Tên tác giả: TS. Nguyễn Thị Phi Yến

Tên kỷ yếu: HTQG: Mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa trong quá trình hội nhập quốc tế  – Trung tâm bồi dưỡng giáo viên LLCT.

Năm xuất bản kỷ yếu: năm 2012; Trang: 317 – 324.; Thành phố: Hà Nội

5.36. Tên bài: Nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị của đội ngũ doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập-Cần sự quản lý nhà nước.

Tên tác giả: TS. Nguyễn Thị Phi Yến

Tên kỷ yếu: Tọa đàm QT: Kinh tế thị trường và những thách thức xã hội.

ĐHKHXH&NV – Rosa Lucsambua (Cepsta) tổ chức tại HN 11/2011.

In thành sách năm 2012.

Năm xuất bản kỷ yếu: năm 2012; Trang: 234 – 241.; Thành phố: Hà Nội

5.37. Tên bài: Nguồn nhân lực cần đào tạo ở Sơn La - Những vấn đề cần giải quyết

Tên tác giả: TS. Nguyễn Thị Phi Yến

Tên kỷ yếu: Hội thảo quốc gia, Sơn La 2012. Năm xuất bản kỷ yếu: Năm 2012; Thành phố: Sơn La

5.38. Tên bài: Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam - Tiếp cận từ nội dung của tuyên bố Bologna

Tên tác giả: TS. Nguyễn Thị Phi Yến

Tên kỷ yếu: HTQT: “Hội nhập: Thành tựu và những vấn đề đặt ra”.

Năm xuất bản kỷ yếu: Năm 2013; Thành phố: Hà Nội

5.39. Tên bài: Đổi mới cách thức đánh giá điểm chuyên cần và thảo luận trong giảng dạy theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Thương mại

Tên tác giả: TS. Nguyễn Thị Phi Yến

Tên kỷ yếu: HTQG: Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học – Đại học Thủ Dầu Một

Năm xuất bản kỷ yếu: Tháng/ năm: 4/ 2013; Thành phố: Bình Dương

5.40. Tên bài: Vận dụng cách tiếp cận của Giáo sư Trần Đức Thảo để nghiên cứu quan điểm của chủ nghĩa Mác về mối quan hệ giữa bản chất con người và bản chất giai cấp.

Tên tác giả: TS. Nguyễn Thị Phi Yến

Tên kỷ yếu: HTQT: Trần Đức Thảo -  Chân dung và chặng đường triết học

Năm xuất bản kỷ yếu: Năm: 2013; Thành phố: Hà Nội

5.40. Tên bài: Vai trò của Nhà nước trong việc phát huy nhân tố con người trong phát triển kinh tế hiện nay

Tên tác giả: TS. Nguyễn Thị Phi Yến

Tên kỷ yếu: Tọa đàm QT: Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong quá trình phát triển đất nước – kinh nghiệm Việt Nam – Cu Ba ĐHKHXH&NV – Rosa Lucsambua (Cepsta).Năm xuất bản kỷ yếu: Năm: 2014; Thành phố: Hà Nội