Học phần Những NLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin, phần 2   11/27/2015 7:17:40 PM

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN:Nguyên lý CB của CNMLN                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


        

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN (Mẫu 4)

 

1.      Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin – Phần II

 (Course name: The basic principles of Marxism-Leninism - Part II)

2.      Mã học phần: MLNP.0211

3.      Số tín chỉ: 3(36.9)

     (Để học được học phần này, người học phải dành ít nhất 90 giờ chuẩn bị cá nhân)          

4.      Điều kiện học phần:

- Học phần tiên quyết:                                               Mã HP:

- Học phần học trước:            Nguyên lý I                          Mã HP: MLNP.0111

- Học phần song hành:                                               Mã HP:

- Điều kiện khác:

5.    Đánh giá:           - Điểm chuyên cần:  0,1

                                    - Điểm thực hành:    0,3

                                    - Điểm thi hết HP:    0,6

6.    Thang điểm: 10 sau đó quy đổi sang thang điểm chữ (8.5 -10 điểm A; 7 - < 8.5 điểm B; 5.5 - < 7.0 điểm C; 4- < 5.5 điểm D; < 4.0 điểm F)

7.    Cán bộ giảng dạy học phần:

       7.1.  CBGD cơ hữu: CBGD cơ hữu:

1.      ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

2.      ThS. Phạm Văn Cần

3.      ThS. Tạ Thị Vân Hà

4.      TS. Phạm Duy Hải

5.      ThS. Thái Thị Mai Hoa

6.      ThS. Đặng Thị Hoài

7.      ThS. Trần Thị Thanh Hương

8.      ThS. Lê Thị Loan

9.      ThS. Hoàng Văn Mạnh

10. CN. Nguyễn Bảo Ngọc

11.  PGS.TS. Phương Kỳ Sơn

12.  TS. Nguyễn Thị Phi Yến

7.2.  CBGD kiêm nhiệm thường xuyên:

7.3.  CB thực tế báo cáo chuyên đề:

8.   Mục tiêu của học phần:

 -  Mục tiêu chung :

              +  Xác lập cơ sở lý luận cơ bản nhất để từ đó có thể tiếp cận được nội dung môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiểu biết nền tảng tư tưởng của Đảng.

        +  Những kiến thức của môn học là cơ sở luận giải khoa học những quan điểm, đường lối của Đảng tạo cho người học niềm tin và thái độ đúng đắn trong cuộc sống và trong công việc..

  + Từng bước xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.       

 -  Mục tiêu cụ thể:

              +  Nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về Triết học, Kinh tế chính trị học và CNXHKH để từ đó có được sự đánh giá công bằng, khách quan về giá trị lịch sử, giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn của chủ nghĩa Mác–Lênin.

              +  Giúp người học biết cách vận dụng những nguyên lý khoa học đã được học của chủ nghĩa Mác–Lênin để giải thích những vấn đề về thực tiễn kinh tế - xã hội của đất nước và của thế giới

9.   Mô tả vắn tắt nội dung học phần: (General content brief description)

    Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần II (Nguyên lý II) là kết quả vận dụng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật (mà người học đã được tiếp cận từ nội dung của học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin - Phần I) vào quá trình nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và vào công cuộc xây dựng CNXH. Trọng tâm nghiên cứu của học phần là học thuyết giá trị, học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết của Lê-nin về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, học thuyết Mác-Lênin về CNXH. Từ đó chỉ ra quy luật thay thế lẫn nhau của các hình thái kinh tế - xã hội, cung cấp những kiến thức cả về lý luận và thực tiễn để người học hiểu rõ, hiểu đúng và củng cố niềm tin về con đường xây dựng CNXH ở Việt nam hiện nay. Cùng với học phần Nguyên lý I, học phần Nguyên lý II đã cung cấp những lý luận cơ bản nhất dùng làm cơ sở luận giải một cách khoa học, đồng thời xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành khác trong chương trình đào tạo.

    The basic principles of Marxism-Leninism - part II (principle II) is the result of applying materialism worldview and the materialism dialectical methodology (which student had acknowledged from the basic principles of Marxism-Leninism – part I) in the process of studying capitalism production methods and building socialism. The course focus on Lenin’s theory of value, theory of surplus-value, Lenin’s theory of about exclusive capitalism and state exclusive capitalism as well, principles of Marxism-Leninism on socialism. Hence it points out mutual exchange rules of socio-economic form, provides theoretical and practical knowledge for student to clearly, truly understand socialism, and strengthen faith on building socialism in Vietnam nowadays. Principles I and II provide the most basic theory to make a scientific interpretation basis as well as establish a worldview, human view and the most general methodology to approach other science major of training program.                                                                                                             

10.   Tài liệu tham khảo:

       10.1.  TLTK bắt buộc:

       [1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm  2011 (2012).

       [2] . Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Dùng cho khối ngành kinh tế- Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng), NXB Chính trị Quốc gia, năm  2007

       [3]. Hội đồng Lý luận Trung ương, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB Chính trị Quốc gia, HN.2003       

       [4] . Các Mác: Tư bản, Q1, T1; Q1, T3; Q3, T1 NXB Sự Thật, Hà Nội 1960 (TL dịch từ tiếng Đức)

       [5]. Lênin toàn tập, NXB Tiến bộ Matsxcova, 1974, Tập 1, 27 (TL dịch từ tiếng Nga)

       [6]. C.Mác – Ănghen toàn tập, NXB Chính trị quốc gia 1994, Tập 23, 24, 25 (TL dịch từ tiếng Nga).

       10.2.  Tài liệu tham khảo khuyến khích:

       [7]. Một số chuyên đề về: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tập 2,3 NXB Lý luận chính trị.HN 2008

       [8]. Tạp chí Kinh tế

       [9]. Văn kiện Đại hội VI, VII, VIII, IX, X, XI của Đảng cộng sản Việt Nam.

       [10].  www.dangcongsan.cpv.vn  (Websites Đảng cộng sản Việt nam)

       [11]. nlv.gov.vn (Web. Thư viện Quốc gia)

       [12]. tailieu.vn  (Web. Tổng hợp)      

11.   Đề cương chi tiết học phần:

Nội dung

Tài liệu tham khảo

Số TLTK

Trang

Mở đầu

Chương 4: Học thuyết giá trị

4.1. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa

4.1.1. Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa

4.1.2. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa

4.2. Hàng hóa

4.2.1. Hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa

4.2.2. Tính  hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa

4.2.3. Lượng giá trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa

4.3.Tiền tệ

4.3.1. Lịch sử ra đời và bản chất của tiền tệ

4.3.2. Chức năng của tiền tệ

4.4 Quy luật giá trị

4.4.1. Nội dung của quy luật giá trị

4.4.2. Tác động của quy luật giá trị   

.......

[1]

[2]

[4] Q1 T1

 

[5] T1

 

[7] T2

[9]

 

 

189-222

53-81

55-122

217-304

114-116

144-146

7-38

5-45

Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư

5.1. Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản

5.1.1. Công thức chung của tư bản

5.1.2. Mâu thuẫn công thức chung của tư bản

5.1.3. Hàng hóa sức lao động

5.2. Quá trình sản xuất giá trị thặng dư trong xã hội tư bản

5.2.1 Sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư

5.2.2. Bản chất của tư bản. Sự phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến.

5.2.3. Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư

5.2.4. Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư và giá trị thặng dư siêu ngạch.

5.2.5. Quy luật giá trị thặng dư – Quy luật kinh tế tuyệt đối của CNTB.

5.3. Tiền công trong chủ nghĩa tư bản

5.3.1. Bản chất kinh tế của tiền công

5.3.2. Hai hình thức cơ bản của tiền công trong chủ nghĩa tư bản

5.3.3. Tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế

5.4. Sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản – Tích lũy tư bản

5.4.1. Thực chất và động cơ của tích lũy tư bản

5.4.2. Tích tụ và tập trung tư bản

5.4.3. Cấu tạo hữu cơ của tư bản

5.5 Quá trình lưu thông của tư bản và giá trị thặng dư

5.5.1. Tuần hoàn và chu chuyển của tư bản

5.5.2. Tái sản xuất và lưu thông của tư bản xã hội

5.5.3. Khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản

5.6. Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư

5.6.1. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận

5.6.2. Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất.

5.6.3. Sự phân chia giá trị thặng dư trong chủ nghĩa tư bản   

[1]

[2]

[4]

 

[6]

T23

T24

    [7] T2

 

283-312

82-200

Q1 T3

Q3 T1

45-136 

215-675

819-825

   39-170

Chương 6: Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

6.1. Chủ nghĩa tư bản độc quyền

6.1.1. Nguyên nhân chuyển biến của chủ nghĩa tư bản từ cạnh tranh tự do sang độc quyền

6.1.2. Những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền

6.1.3. Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền

6.2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

6.2.1. Nguyên nhân hình thành và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

6.2.2. Những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

6.3. Những nét mới trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại

6.3.1. Sự phát triển nhảy vọt về lực lượng sản xuất

6.3.2. Nền kinh tế đang có xu hướng chuyển từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức

6.3.3. Sự điều chỉnh về quan hệ sản xuất và quan hệ giai cấp

6.3.4. Thể chế quản lý kinh doanh trong nội bộ doanh nghiệp có những biến đổi lớn

6.3.5. Điều tiết vĩ mô của Nhà nước ngày càng được tăng cường

6.3.6. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống kinh tế TBCN, là lực lượng chủ yếu thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế.

6.3.7. Điều tiết và phối hợp quốc tế được tăng cường

6.4.Vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản

6.4.1. Vai trò của CNTB đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội

6.4.2. Hạn chế của CNTB

6.4.3. Xu hướng vận động của CNTB

[1]

[2]

[5] T27

[7] T2

 

313-354

201-240

396-541

172-208

Chương 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

7.1. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

7.1.1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của GC công nhân

7.1.2. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

7.1.3. Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

7.2. Cách mạng xã hội chủ nghĩa

7.2.1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân của nó

7.2.2. Mục tiêu, động lực và nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa.

7.2.3. Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng XHCN

7.3. Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa

7.3.1. Xu hướng tất yếu của sự xuất hiện hình thái kinh tế - xã hội CSCN.

7.3.2. Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế - xã hội CSCN

[1]

[2]

 

[3]

[7] T3

[9]

 

 

355-415

241-280

89-199

234-312

7-154

10-30

 

 

Chương 8: Những vấn đề kinh tế chính trị- xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng XHCN

8.1. Xây dựng nền dân chủ  XHCN và nhà nước  XHCN

8.1.1. Xây dựng nền dân chủ XHCN

8.1.2. Xây dựng nhà nước XHCN

8.2. Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

8.2.1. Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

8.2.2. Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa XHCN

8.2.3.  Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa XHCN

8.3. Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo

8.3.1. Vấn đề dân tộc và những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc

8.3.2. Tôn giáo và những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo  

[1]

[3]

 

 [7] T3

       [9] 

416- 462

313-376

414- 475

63-111

155-174

25-47

 

Chương 9: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

9.1. Chủ nghĩa xã hội hiện thực

9.1.1. Cách mạng tháng 10 Nga và mô hình CNXH hiện thực đầu tiên trên thế giới

9.1.2. Sự ra đời của hệ thống XHCN và những thành tựu của nó

9.2.Sự khủng hoảng, sụp đổ mô hình chủ nghĩa  xã hội Xô viết và nguyên nhân của nó

9.2.1. Sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình CNXH Xô Viết

9.2.2. Nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình CNXH Xô Viết.

9.3. Triển vọng của chủ nghĩa xã hội

9.3.1 Chủ nghĩa tư bản - Những giới hạn tất yếu

9.3.2. Chủ nghĩa xã hội- Tiến trình cải cách, đổi mới với những thành tựu mới và sự xuất hiện những nhân tố mới của xu hướng đi lên CNXH trong thế giới đương đại.

[1]

[3]

[5] T27

[6] T25

 

[7] T3

 

463-488

523-555

33-189

19-36

522-630

175-208

 

   Phân bổ thời gian:

 

 

TT

 

Chương

 

Tổng số

(tiết)

 

Lý thuyết

Bài tập/thực hành/thí nghiệm/thảo luận

1

Chương 4: Học thuyết giá trị

9

7

2

2

Chương 5:Học thuyết giá trị thặng dư

15

12

3

 3

Chương 6: Học thuyết về CNTB độc quyền và CNTB độc quyền Nhà nước

5

4

1

 4

Chương 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng XHCN

5

4

1

5

Chương 8: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng XHCN

4

3

1

6

Chương 9: Chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng

3

2

1

 7

Việc khác (Hướng dẫn SV, phân nhóm và giao đề tài TL, kiểm tra 2 bài, thông báo điểm…)

4

4

 

 

Tổng số

45

36

9

 

Đề cương đã được thông qua Hội đồng khoa ngày      tháng  05  năm 2012

 

  CHỦ TỊCH HĐ KHOA                                                            TRƯỞNG BỘ MÔN

  (Ký và ghi rõ họ tên)                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Phi Yến                                                        Trần Thị Thanh Hương

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Duyệt