Học phần Logic học đại cương   11/27/2015 7:19:29 PM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI      CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN: NLCB cúa CN Mác-Lênin                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

 

1.      Tên học phần: Lôgic học đại cương (General logic)

2.      Mã học phần: MLNP0811

3.      Số tín chỉ: 02 (24, 6)

     (để học được học phần này, người học phải dành ít nhất 60 giờ chuẩn bị cá nhân)          

4.      Điều kiện học phần:

- Học phần tiên quyết:                                                                     Mã HP:

- Học phần học trước:          Những NLCB của CN MLN, 1         Mã HP: MLNP0111

- Học phần song hành:                                                                    Mã HP:

- Điều kiện khác:

5.      Đánh giá:      - Điểm chuyên cần: 0,1

                                    - Điểm thực hành:   0,3

                                    - Điểm thi hết HP:   0,6

6.      Thang điểm: 10 sau đó quy đổi sang thang điểm chữ (8.5 -10 điểm A; 7 - < 8.5 điểm B; 5.5 - < 7.0 điểm C; 4- < 5.5 điểm D; < 4.0 điểm F)

7.      Cán bộ giảng dạy học phần:

            7.1. CBGD cơ hữu:

            - ThS. Lê Thị Loan

            - PGS.TS. Phương Kỳ Sơn

            - TS. Nguyễn Thị Phi Yến

            7.2. CBGD kiêm nhiệm thường xuyên: Không

            7.3. CB thực tế báo cáo chuyên đề: Không

8.      Mục tiêu của học phần:     

- Mục tiêu chung:

Lôgich học đại cương là môn học nhằm trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản của lôgích  học và vai trò của nó trong việc hình thành và rèn luyện thói quen tư duy lôgíc chặt chẽ, trình bày vấn đề một cách khoa học.

    - Mục tiêu cụ thể:

* Về nhận thức: sinh viên cần nắm được:

- Vai trò quan trọng và ý nghĩa to lớn của lôgíc học trong sự phát triển của các khoa học và thực tiễn nhân loại từ xưa tới nay.

- Những hình thức và quy luật lôgíc cơ bản của tư duy, phân biệt được chúng với nhau.

* Về kỹ năng:

- Xử lý được các tình huống trong nhận thức và hoạt động thực tiễn khi tư duy phải tuân thủ các quy luật lô gích.

- Có khả năng tìm kiếm, phát hiện và khắc phục những lỗi của tư duy khi vi phạm vào các quy luật và quy tắc của tư duy đúng đắn.

- Xây dựng được phong cách tư duy khoa học.      

- Vận dụng được những tri thức và phương pháp đã học vào giải quyết các vấn đề của thực tiễn.

-  Nhận dạng một cách bản chất những lỗi lô gích của tư duy và cách khắc phục chúng.

            * Về thái độ người học:

- Có được hứng thú, sự say mê môn học.

- Thấy được giá trị thực tiễn và sự ứng dụng của môn học.

- Có được tư duy lô gích chặt chẽ, đúng đắn, khoa học.

9.      Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

            Lô gích học đại cương là khoa học về các hình thức và quy luật của tư duy đúng đắn. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản và có hệ thống về các hình thức tồn tại của tư duy như: khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh và các quy luật lô gích hình thức cơ bản của tư duy như : Luật đồng nhất; Luật cấm mâu thuẫn; Luật bài trung; Luật lý do đầy đủ. Từ đó sinh viên hình dung được một cách cụ thể vai trò và tác động của tư duy lô gích trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. Giúp người học có khả năng tìm kiếm, nhận dạng và khắc phục những lỗi lô gích của tư duy trong quá trình phản ánh, đồng thời xây dựng được phương pháp tư duy chính xác, chặt chẽ và vận dụng nó trong việc lĩnh hội các khoa học khác.

 

Brief description of course content:

          General logic is the science of the forms and rules of correct thinking. This course equips students with basic knowledge about the system and there exist forms of thinking such as: concept, judgment, reasoning, proof and logic rule base form of investment only as homogeneous Law and the Law prohibited conflict; post secondary Law and the Law of sufficient reason. From which students envision a specific role and impact of logical thinking in cognitive activities and practices. Help learners with the ability to search, identify and overcome the logical error of thinking in the process of reflection, and build the exact method of thinking, rigorous and manipulate it in the comprehension of other sciences.

10. Tài liệu tham khảo:

10.1. TLTK bắt buộc:

            [1]. Nguyễn Thuý Vân, Nguyễn Anh Tuấn: Giáo trình Lô gích học đại cương, NXB Chính trị Quốc Gia, HN 2007.

            [2]. Phạm Quỳnh: Lô gích học đại cương (Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi tự luận và bài tập trắc nghiệm), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia -Sự thật, HN 2011.

            [3]. Trường đại học Luật Hà Nội: Giáo trình lôgich học, Nhà xuất bản công an nhân dân, Hà Nội 2010.

10.2. TLTK khuyến khích (Websites):

                  [1]. TS. Vương Tất Đạt, Bùi Văn Quân, Nguyễn Thị Vân Hà: Phương pháp giải các bài tập của lô gích học, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà nội 2006.

            [2]. Barker, S.F: Elements of logic, Second Edition, Holt, Rỉnebart and Wínton, New York, 1980.

            [3]. Websites: logichoc.com; svnhanvan.org; www.ebook.edu.vn

11. Đề cương chi tiết học phần:

 

Phần 1: Trình bày các chương

Nội dung

Tài liệu tham khảo

Số TLTK

Trang

Mở đầu

Chương 1: Nhập môn lôgich học đại cương

1.1. Đối tượng nghiên cứu của  lôgích học đại  cương

1.1.1. Khái niệm lôgich, lô gich học  và lô gich học đại cương

1.1.2. Đối tượng nghiên cứu của lô gich học đại cương

1.2. Phương pháp nghiên cứu của lô gích học

1.2.1. Phương pháp mô hình hoá

1.2.2. Phương pháp hình thức hoá

1.1.3. Lịch sử phát triển của lô gích học . 

1.1.4. Ý nghĩa của lô gích học

1.4.1. Ý nghĩa xã hội và các chức năng cơ bản của lô gích học

1.4.2. Vai trò của lô gích học trong việc định hình văn hoá lô gích ở con người

 

[1]

 

[2]

 

[3]

 

7 - 24

 

9 -12

 

7 - 21

Chương 2: Khái niệm và phán đoán.

2.1. Khái niệm 

2.1.1. Quan niệm chung về khái niệm

2.1.2. Cấu trúc lô gích của khái niệm

2.1.3  Phân loại khái niệm

2.1.4. Quan hệ giữa các khái niệm

2.2. Phán đoán

2.2.1. Định nghĩa và các đặc điểm của phán đoán

2.2.2. Phán đoán đơn

2.2.3. Phán đoán phức hợp

 

[1]

 

[2]

[3]

 

52 - 123

 

13 - 72

33 - 116

 

Chương 3: Các quy luật lôgích cơ bản của tư duy

3.1. Định nghĩa và các đặc điểm của quy luật lô gích

3.1.1. Tính khách quan, tất yếu, bản chất

3.1.2. Tính phổ biến

3.1.3. Phạm vi tác động của các quy luật lô gích hình thức

3.2. Các quy luật lô gích hình thức cơ bản của tư duy

3.2.1. Luật đồng nhất

3.2.2. Luật mâu thuẫn

3.2.3. Luật bài trung.

3.2.4. Luật lý do đầy đủ.

 

[1]

 

[2]

 

[3]

 

124 - 152

 

73-82

 

117 - 140

Chương 4: Suy luận

4.1. Suy luận 

4.1.1. Định nghĩa và đặc điểm của suy luận.

4.1.2. Cấu tạo của suy luận

4.2.  Phân loại suy luận

4.2.1. Suy luận diễn dịch

4.2.2. Suy luận quy nạp

4.2.3. Suy luận loại suy

 

[1]

 

[2]

 

[3]

 

153 - 218

83 - 154

141 - 203

Chương 5: Chứng minh và bác bỏ

5.1. Định nghĩa và đặc điểm cấu trúc của chứng minh

5.1.1. Định nghĩa và đặc điểm của chứng minh

5.1.2. Cấu trúc lô gích của chứng minh

5.2. Phân loại chứng minh

5.2.1. Chứng minh và bác bỏ

5.2.2. Chứng minh trực tiếp và gián tiếp

5.2.3. Các loại chứng minh theo loại hình suy luận

5.3. Các quy tắc chứng minh

5.3.1. Quy tắc đối với luận đề

5.3.2. Quy tắc đối với luận cứ

5.3.3.  Quy tắc đối với luận chứng

 

[1]

 

[2]

 

[3]

 

219 - 243

 

155 - 174

 

204 - 225

 

Phần 2:   Phân bổ thời gian:

 

TT

 

Chương

 

Tổng số

(tiết)

 

Lý thuyết

Bài tập/thực hành/thí nghiệm/thảo luận

1

Chương 1:

3

3

0

2

Chương 2:

8

6

2

3

Chương 3:

5

4

1

4

Chương 4:

10

8

2

5

Chương 5:

4

3

1

Tổng số

30

24

6

Đề cương đã được thông qua Hội đồng khoa ngày      tháng      năm 2012

 

  CHỦ TỊCH HĐ KHOA                                                            TRƯỞNG BỘ MÔN

  (Ký và ghi rõ họ tên)                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Phi Yến                                                     ThS. Trần Thị Thanh Hương

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 Duyệt