Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh   11/27/2015 7:20:54 PM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

 

1. Tên học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh

                                 (Ho Chi Minh thought)

2. Mã số học phần:   HCMI0111

3. Số tín chỉ:               2 (24,6)

        (Để học được học phần này, người học phải dành ít nhất 60 giờ chuẩn bị cá nhân)

4. Điều kiện học phần:

- Học phần tiên quyết:

- Học phần trước:         NNLCBCCNMLN.    Mã HP: MLNP0111

                                                                         Mã HP: MLNP0211

- Học phần song hành:                                     Mã HP

- Điều kiện khác:     

5. Đánh giá:               

         - Điểm chuyên cần:  0,1

                    - Điểm thực hành:     0,3

                    - Điểm thi hết HP:    0,6

6. Thang điểm:                   10

                                             A (8,5 - 10)     

                                             B (7,0 - 8,4)       

                                             C (5,5 - 6,9)     

                                             D (4,0 - 5,4)      

                                              F (dưới 4,0)                                   

7. Cán bộ giảng dạy học phần:

7.1. CBGD:

             - TS. GVC   Bùi Hồng Vạn

             - ThS. GVC Phạm Ngọc Phương

             - Th.S GV Nguyễn Thị Thu Hà

             - Th.S GV Đỗ Thị Phương Hoa

             - CN Ngô Thị Minh Nguyệt

             - CN Ngô Thị Huyền Trang

         7.2. CBGD hợp đồng thường xuyên dài hạn: Không

         7.3. CB thực tế báo cáo chuyên đề: Không

8. Mục tiêu của học phÇn:

8.1  Mục tiêu chung:

Truyền thụ cho sinh viên nội dung hệ thống quan điểm lý luận của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Làm cho người học nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt nam, làm cho tư tưởng của Người ngày càng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của thế hệ trẻ nước ta

8.2  Mục tiêu cụ thể:

Nghiên cứu, học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh để bồi dưỡng, củng cố cho sinh viên lập trường, quan điểm cách mạng trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực, chủ động đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, thông qua môn học nâng cao lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường; đạo đức cách mạng và tinh thần phục vụ nhân dân; cải tiến phương pháp và phong cách công tác, đổi mới và sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, góp phần đưa sự nghiệp đổi mới của đất nước đến thắng lợi.

9. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

            Học phần giới thiệu khái quát nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; cung cấp cho người học những vấn đề cơ bản nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về Đảng Cộng sản Việt Nam, về nhà nước của dân, do dân, vì dân; về đạo đức cách mạng, về nhân văn, văn hóa. Thông qua các vấn đề này, người học sẽ có một cái nhìn tổng thể về con đường cách mạng Việt Nam; về hệ thống những vấn đề trong tư tưởng Hồ Chí Minh cần quán triệt và vận dụng trong thực tiễn.

This subject supplies an introduction to Ho Chi Minh thought in terms of starting point and forming process; Nationality and libelating revolution; Socialism and short – cut path toward the socialism regime in Viet Nam; Great nationalities unity, combining national power with era power; Vietnam Communist Party, the State of people, by people, and of people; Revolute morals humanity anh culture. Therefore, this cause will convey to students an overview of Vietnam Revolution Path anh Ho Chi Minh thought in order to grasp and apply in the real life.

     10. Tài liệu tham khảo:

     10.1. Tài liệu tham khảo bắt buộc:

[01] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015),  Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

[02] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (2010) Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

[03] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Tư tưởng Hồ Chí Minh (Tài liệu phục vụ dạy và học chương trình các môn Lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng), Nxb Đại học KTQD, Hà nội.

10.2. Tài liệu tham khảo khuyến khích:

[04]. Đại tướng Võ Nguyên Giáp (2000), Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội.

[05]. GS Song Thành (2005) Hồ Chí Minh  - Nhà tư tưởng lỗi lỗi, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội.

[06] Website: http://dangcongsan.vn

   11. Đề cương chi tiết học phần:

Nội dung

Tài liệu tham khảo

Số TLTK

Trang

Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh

[1]

[2]

9 – 24

47 - 52

Chương 1: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

1.1. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

1.1.1. Cơ sở khách quan

1.1.2. Nhân tố chủ quan

1.2. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

1.2.1. Thời kỳ trước năm 1911: hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước

1.2.2. Thời kỳ từ năm 1911-1920: tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc

1.2.3. Thời kỳ từ năm 1921- 1930: hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam

1.2.4. Thời kỳ từ 1930-1945: vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng

1.2.5. Thời kỳ từ 1945-1969: tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện

1.3. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

1.3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển dân tộc

1.3.2. Tư tưởng Hồ chí minh đối với sự phát triển thế giới

[1]

[2]

[3]

 

25 – 56

17 – 47

5 – 16

Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

2.1.1. Vấn đề dân tộc thuộc địa

2.1.2. Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp

2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc

2.2.1. Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc

2.2.2. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản

2.2.3. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo

2.2.4. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc

2.2.5. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc

2.2.6. Cách mạng giải phóng dân tộc  phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực

Kết luận

[1]

[2]

[3]

 

57 – 96

53 – 89

35 – 44 

 

Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

3.1.1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

3.1.2. Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

3.1.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

3.2. Con đường, biện pháp quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

3.2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

3.2.2. Phương châm, bước đi và biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Kết luận

[1]

[2]

[3]

 

97 – 127 

90 – 131

67 – 84

 

Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

4.1. Quan niệm về vai trò và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam

4.1.1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

4.1.2. Về vai trò của Đảng

4.1.3. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam

4.1.4. Quan niệm về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền

4.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh

4.2.1. Xây dựng Đảng – Quy luật tồn tại và phát triển của Đảng

4.2.2. Nội dung công tác xây dựng Đảng

Kết luận

[1]

[2]

[3]

 

128 – 163

132 – 175

101 – 118

 

Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

5.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

5.1.1. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng

5.1.2. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc

5.1.3. Hình thức tổ chức của khối đại đoàn kết dân tộc

5.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

5.2.1. Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế

5.2.2. Nội dung và hình thức đoàn kết quốc tế

5.2.3. Nguyên tắc đoàn kết quốc tế

Kết luận

[1]

[2]

[3]

164 – 204

176 – 207

153 – 165

 

Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

6.1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ

6.1.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ

6.1.2. Dân chủ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội

6.1.3. Thực hành dân chủ

6.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

6.2.1. Xây dựng nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân

6.2.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh  về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước

6.2.3. Xây dựng một nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ

6.2.4. Xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả

Kết luận

[1]

[2]

[3]

 

205 – 233

256 – 298

171 – 188

 

Chương 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới

7.1. Những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về văn hóa

7.1.1. Khái niệm văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh

7.1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về các vấn đề chung của văn hóa

7.1.3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực chính của văn hóa

7.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

7.2.1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

7.2.2. Sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

7.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới

7.3.1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người

7.3.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng người”

Kết luận

[1]

[2]

[3]

 

234 – 288

333 – 460

207 – 219

253 – 272

 

 

 

    Phân bổ thời gian

STT

Chương

Tổng số

(Tiết)

Lý thuyết

 Bài tập/thực hành/thí nghiệm/thảo luận

1

Chương mở đầu

2

2

 

2

Chương 1

4

3

1

3

Chương 2

4

3

 

4

Chương 3

4

3

2

5

Chương 4

3

3

 

6

Chương 5

3

2

 

7

Chương 6

4

3

1

8

Chương 7

6

5

2

 

Tổng thời gian

30

24

6

 

Đề cương đã được thông qua HĐKH-ĐT khoa ngày 14 tháng 5 năm 2012

(Được chỉnh lý một số nội dung ngày 12 tháng 11 năm 2015)

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch HĐKH-ĐT khoa

      (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

    TS Nguyễn Thị Phi Yến

 

 

 

                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                       Duyệt

             Trưởng Bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

          TS Bùi Hồng Vạn