Học phần Lịch sử kinh tế Việt Nam   11/27/2015 7:22:16 PM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN: Tư tưởng Hồ Chí Minh                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


        

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

 

1.      Tên học phần:       Lịch sử kinh tế Việt Nam

(The Economic History of VietNam)

2.      Mã học phần:    HCMI0521.

3.      Số tín chỉ:           2 (24,6).

     (để học được học phần này, người học phải dành ít nhất 60 giờ chuẩn bị cá nhân).   

4.      Điều kiện học phần:

- Học phần tiên quyết:                                               Mã HP:

- Học phần học trước:                                                           Mã HP:

- Học phần song hành:                                               Mã HP:

- Điều kiện khác:

5.      Đánh giá:                        - Điểm chuyên cần:  0,1.

                                                - Điểm thực hành:    0,3.

                                                - Điểm thi hết HP:    0,6.

6.      Thang điểm:                   10

                                             A (8,5-10)  

B (7,0-8,4) 

C (5,5-6,9) 

D: (4,0-5,4)

                                      F (dưới 4,0)

7.      Cán bộ giảng dạy học phần:

7.1.           CBGD cơ hữu:         -    TS Bùi Hồng Vạn.

-         ThS Phạm Ngọc Phương.

-         ThS Nguyễn Thị Thu Hà.

-         ThS Đỗ Thị Phương Hoa.

-         CN Ngô Thị Minh Nguyệt.

-         CN Ngô Thị Huyền Trang.

7.2.           CBGD kiêm nhiệm thường xuyên:

7.3.           CB thực tế báo cáo chuyên đề:

8.      Mục tiêu của học phần:           

8.1. Mục tiêu chung:

    Môn học trang bị những kiến thức chung, cơ bản về Lịch sử kinh tế Việt Nam, thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức về quá trình phát triển kinh tế của đất nước, đồng thời củng cố, tăng cường niềm tin cho sinh viên vào sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

        8.2. Mục tiêu cụ thể:

          Môn Lịch sử kinh tế Việt Nam sẽ trang bị cho sinh viên một hệ thống tri thức tương đối đầy đủ về quá trình hình thành, phát triển của nền kinh tế nước ta từ thời Nguyên thuỷ đến nay. Thông qua những kiến thức cụ thể về tình hình, đặc điểm kinh tế theo tiến trình lịch sử, qua những bài học kinh nghiệm về xây dựng, phát triển, quản lý kinh tế… môn học góp phần tạo kiến thức “nền tảng” cho sinh viên, giúp họ tiếp thu tốt hơn kiến thức chuyên ngành, đồng thời vận dụng những kiến thức này vào hoạt động thực tiễn kinh tế có hiệu quả hơn.

9.      Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Môn LSKTVN có vị trí, vai trò quan trọng trong cơ cấu kiến thức của sinh viên kinh tế. Môn học gồm 5 chương, nội dung giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của nền kinh tế Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử: Nguyên thuỷ, Dựng nước, Phong kiến, Thực dân Pháp thống trị, Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. LSKTVN là môn kinh tế cơ sở, có quan hệ biện chứng với các môn khoa học kinh tế khác như: Kinh tế chính trị, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế phát triển, v.v…

Description of the module contents

The history of Viet Nam Economy has important role for students who learn in economic speciality . This module consists of five chapters. It presents taking shape and development process of Viet Nam Economy through the periods of hist: the primitive period, the foundation of the nation, the feudal period, French domination, Democratic Republic of Viet Nam and Socialist Republic of Viet Nam. The history of Viet Nam Economy  presents basic economic knowledge to students. This module has dialectic relationship with the other economic science as political economy, macroscopic economics, microcosmic economics, development economics and Viet Nam economy….

10. Tài liệu tham khảo:

10.1.       TLTK bắt buộc:

[01] GS.TS Nguyễn Trí Dĩnh, PGS.TS Phạm Thị Quý (2010): Giáo trình lịch sử kinh tế, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

[02] Phạm Văn Chiến (2003) Lịch sử kinh tế Việt Nam, Nxb ĐH quốc gia, HN.

[03] GS.TS Nguyễn Văn Thường (2008): Giáo trình kinh tế Việt Nam, Nxb Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội.

10.2.  TLTK khuyến khích (Websites):

[04] Đặng Phong (2002): Lịch sử kinh tế Việt Nam, 1945-2000, tập I (1945-1954), Nxb Khoa học xã hội, Hà nội.

[05] Đặng Phong (2005): Lịch sử kinh tế Việt Nam, 1945-2000, tập II (1955-1975), Nxb Khoa học xã hội, Hà nội.

[06] Tạp chí nghiên cứu kinh tế (Viện Kinh tế học Việt Nam).

[07] http://www.chinhphu.vn (Trang điện tử của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

 

11. Đề cương chi tiết học phần:

Nội dung

Tài liệu tham khảo

Số TLTK

Trang

Mở đầu

Chương 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và tác dụng của môn Lịch sử kinh tế Việt Nam

1.1. Khái niệm, đối tượng và nhiệm vụ

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Đối tượng

1.1.3. Nhiệm vụ

1.2. Phương pháp nghiên cứu

1.2.1. Cơ sở phương pháp luận

1.2.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể

1.3. Vị trí và tác dụng của môn học

1.3.1. Vị trí của môn học

1.3.2. Tác dụng của môn học

 

[1]

[2]

 

5-13

7-12

 

 

 

Chương 2: Kinh tế Việt Nam thời tiền phong kiến và phong kiến (từ Nguyên thuỷ đến năm 179 tcn)

2.1. Kinh tế thời kỳ tiền phong kiến (từ Nguyên thuỷ đến 179 tcn)

2.1.1. Kinh tế thời kỳ Nguyên thuỷ

2.1.2. Kinh tế thời kỳ Dựng nước

2.2. Kinh tế thời phong kiến (179 tcn đến 1858)

2.2.1. Kinh tế thời kỳ phong kiến hoá

2.2.2. Kinh tế thời kỳ phong kiến dân tộc

Nhận xét chung về chương 2

[1]

[2]

293-334

19-58

 

Chương 3: Kinh tế Việt Nam thời kỳ thực dân Pháp thống trị (1858 – 1945)

3.1. Kinh tế giai đoạn 1858 - 1939

3.1.1. Chính sách kinh tế của thực dân Pháp

3.1.2. Đặc điểm tình hình kinh tế

3.2. Kinh tế giai đoạn 1939 - 1945

3.2.1. Chính sách “Kinh tế chỉ huy”

3.2.2. Đặc điểm tình hình kinh tế

Nhận xét chung về chương 3

[1]

[2]

335-370

65-84

 

 

Chương 4: Kinh tế thời kỳ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (1945 – 1975)

4.1. Kinh tế thời kỳ 1945 - 1954

4.1.1. Kinh tế năm đầu sau cách mạng tháng Tám (1945-1946)

4.1.2. Kinh tế vùng tự do (1947-1954)

4.1.3. Kinh tế vùng Pháp tạm chiếm (1947-1954)

4.2. Kinh tế thời kỳ thời kỳ 1955-1975

4.2.1. Kinh tế miền Bắc 1955-1975

4.2.2. Kinh tế miền Nam 1955-1975

[1]

[2]

371-441

87-149

 

 

Chương 5: Kinh tế thời kỳ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1976 – nay)

5.1. Kinh tế thời kỳ trước đổi mới (1976 – 1985)

5.1.1. Đặc điểm tình hình và đường lối kinh tế

5.1.2. Thực trạng kinh tế thời kỳ 1976-1985

5.2. Kinh tế thời kỳ đổi mới (1986 đến nay)

5.2.1. Bối cảnh lịch sử và nội dung đổi mới kinh tế

5.2.2. Những chuyển biến của nền kinh tế

[1]

[2]

443-502

151-502

 

 

 

 12. Phân bổ thời gian:

 

TT

 

Chương

 

Tổng số

(tiết)

 

Lý thuyết

Bài tập/thực hành/thí nghiệm/thảo luận

1

Chương 1

3

3

0

2

Chương 2

7

6

1

3

Chương 3

5

3

0

4

Chương 4

7

6

2

5

Chương 5

8

6

3

 

Tổng thời gian

30

24

6

 

Đề cương đã được thông qua Hội đồng khoa ngày 14 tháng  5  năm 2012

(Được chỉnh sửa một số nội dung ngày 12 tháng 11 năm 2015)

 

      CHỦ TỊCH HĐ KHOA                                                            TRƯỞNG BỘ MÔN

      (Ký và ghi rõ họ tên)                                                          (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

    TS Nguyễn Thị Phi Yến                                                     TS Bùi Hồng Vạn

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 Duyệt