Học phần Xã hội học đại cương   11/27/2015 7:24:36 PM

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC THƯƠNG MẠI

BM ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCSVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

 

1.      Tên học phần: Xã hội học đại cương (General Sociology)

2.      Mã học phần: RLCP 0321

3.      Số tín chỉ:        2 (24,6)                                     

(Để học được học phần này, người học phải dành ít nhất 60 giờ chuẩn bị cá nhân)

4.      Điều kiện học phần:

- Học phần tiên quyết: Không                                           

- Học phần học trước: Không

- Học phần song hành: Không                               

- Điều kiện khác:

5.      Đánh giá:           

- Điểm chuyên cần: 0.1

                        - Điểm thực hành:   0.3

                        - Điểm thi hết HP:   0.6

6.      Thang điểm: 10 sau đó quy đổi sang thang điểm chữ (8.5 – 10: điểm A; 7.0 - <8.5 : điểm B; 5.5 -<7.0: điểm C; 4.0 - <5.5: điểm D; < 4.0: điểm F)

7.      Cán bộ giảng dạy học phần:

7.1. Cán bộ giảng dạy cơ hữu:

- TS. Võ Tá Tri

- ThS. Nguyễn Thị Lan Phương

- ThS. Phạm Bá Sanh

- ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

- ThS. Lê Thị Anh

- ThS.Vũ Văn Hùng

- CN. Hoàng Thị Thắm

7.2. Cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm thường xuyên: 

                - ThS. Lê Đình Tân

7.3. Cán bộ thực tế báo cáo chuyên đề:

8.      Mục tiêu của học phần:

8.1. Mục tiêu chung:

Trang bị kiến thức cơ bản về xã hội dưới góc độ xã hội học cho sinh viên.

8.2. Mục tiêu cụ thể

          - Trang bị cho người học phương pháp luận và phương pháp tiếp cận các vấn đề XH.

- Cung cấp tri thức cơ bản về một số lĩnh vực xã hội giúp người học vận dụng vào các môn học chuyên ngành.

- Giúp người học nắm bắt được các lĩnh vực hoạt động của đời sống thực tiễn.

9. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về xã hội như: Hành động xã hội, cơ cấu xã hội, thiết chế xã hội, các loại quan hệ xã hội, bất bình đẳng xã hội, xã hội hoá và biến đổi xã hội.

Description  of the module content:

The subject provides essential social knowledge such as: social action, social structure, social regulation, social relations, social inequanlity, sociallization and social changes.

10. Tài liệu tham khảo:

10.1. Tài liệu tham khảo bắt buộc:

[1] Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng (2008), Xã hội học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

[2] Nguyễn Sinh Huy (1999), Xã hội học đại cương, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.  

[3] Nguyễn Thế Phán (2002), Giáo trình Xã hội học, Nxb Lao động – Xã hội.

[4] Giddens Anthony (2001), Sociology, Cambridge.

10.2. Tài liệu tham khảo khuyến khích:

[5] Trần Đức Châm – Hà Bắc Đẩu (2004), Một số nội dung cơ bản của xã hội học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

[6] Vũ Quang Hà, Nguyễn Thị Hồng Xoan (2002), Xã hội học đại cương, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội.

[7] Tạp chí Xã hội học

[8] www.ios.org.vn (trang web của viện xã hội học Việt Nam)

11. Đề cương chi tiết học phần:

Nội dung

TLTK

Ghi chú

Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của xã hội học đại cương

1.1. Sự ra đời của xã hội học

1.1.1. Khái quát chung về xã hội học

1.1.2. Lịch sử phát triển xã hội học

1. 2. Đối tượng nghiên cứu của xã hội học

1.3. Phương pháp nghiên cứu xã hội học

1.3.1. Phương pháp luận nghiên cứu xã hội học

1.3.2. Các phương pháp nghiên cứu xã hội học

1.4. Chức năng và nhiệm vụ của xã hội học

1.4.1. Chức năng của xã hội học

1.4.2. Nhiệm vụ của xã hội học

[1]

[3]

        [5]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-93

5-27

7-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 2: Cơ cấu xã hội và thiết chế xã hội

2.1. Cơ cấu xã hội

2.1.1. Khái niệm cơ cấu xã hội

2.1.2. Các loại cơ cấu xã hội

2.2. Bất bình đẳng xã hội

2.2.1. Bất bình đẳng xã hội

2.2.2. Phân tầng xã hội

2.2.3. Một số lý thuyết về bất bình đẳng xã hội và phân tầng xã hội

2.3. Di động xã hội

2.3.1. Khái niệm về di động xã hội

2.3.2. Các hình thức di động xã hội

2.3.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến di động xã hội

2.4. Thiết chế xã hội

2.4.1. Khái niệm và đặc trưng thiết chế xã hội

2.4.2. Chức năng của thiết chế xã hội

2.4.3. Các loại thiết chế xã hội

[1]

[3]

[5]

 

163-204

28-92

73-101

Chương 3: Hành động xã hội và tương tác xã hội

3.1. Hành động xã hội

3.1.1. Khái niệm hành động xã hội

3.1.2. Cấu trúc hành động xã hội

3.1.3. Những yếu tố quy định hành động xã hội

3.1.4. Phân loại hành động xã hội

3.2. Tương tác xã hội

3.2.1. Khái niệm tương tác xã hội

3.2.2. Lý thuyết về tương tác xã hội

3.2.3. Các loại hình tương tác xã hội

[1]

[5]

[6]

129-161

73-101

111-120

Chương 4: Xã hội hoá

4.1. Khái niệm và vai trò của xã hội hoá 

4.1.1. Bản chất xã hội của con người

4.1.2. Những quan niệm về xã hội hoá

4.1.3. Cơ chế của xã hội hoá

4.1.4. Vai trò của xã hội hoá

4.2. Môi trường của xã hội hoá

4.2.1. Gia đình

4.2.2. Nhà trường

4.2.3. Các nhóm xã hội

4.2.4. Thông tin đại chúng

4.3. Phân đoạn xã hội hoá

4.3.1. Vấn đề phân đoạn xã hội hoá

4.3.2. Các giai đoạn của xã hội hoá

[1]

[3]

[6]

257-278

120-148

131-150

 

 

Chương 5: Sự biến đổi xã hội

5.1. Khái niệm chung về biến đổi xã hội

5.1.1. Khái niệm về biến đổi xã hội

5.1.2. Đặc điểm của biến đổi xã hội

5.2. Các quan điểm về biến đổi xã hội

5.2.1. Quan điềm của các nhà xã hội không tưởng

5.2.2. Quan điểm của thuyết tiến hoá về xã hội

5.2.3. Quan điểm của học thuyết Mác - Lênin

5.2.4. Các quan điểm hiện đại

5.3. Những nhân tố và điều kiện của sự biến đổi xã hội

5.3.1. Những nhân tố của biến đổi xã hội

5.3.2. Điều kiện biến đổi xã hội

5.3.3. Một số vấn đề về biến đổi xã hội hiện nay

5.3.4. Biến đổi xã hội Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

[1]

[3]

[6]

 

279-308

190-216

195-212

Chương 6: Một số lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học

6.1. Xã hội học giáo dục

6.1.1. Xã hội học giáo dục và các hướng nghiên cứu chính

6.1.2. Chức năng của xã hội học giáo dục

6.2. Xã hội học nông thôn

6.2.1. Nông thôn và một số khái niệm liên quan

6.2.2. Nội dung nghiên cứu xã hội học nông thôn

6.3. Xã hội học đô thị

6.3.1. Đối tượng của xã hội học đô thị

6.3.2. Nội dung nghiên cứu xã hội học đô thị

6.4. Xã hội học về chính sách xã hội

6.4.1. Khái niệm chính sách xã hội

6.4.2. Nội dung nghiên cứu của xã hội học chính sách xã hội

[1]

[3]

[2]

309-321

265-306

65-81

 

    Phân bổ thời gian:

TT

Chương

Tổng số tiết

Lý thuyết

Thảo luận

1

Chương 1

2

2

0

2

Chương 2

5

5

0

3

Chương 3

7

4

3

4

Chương 4

4

4

0

5

Chương 5

5

5

0

6

Chương 6

7

4

3

 

Đề cương đã được thông qua Hội đồng khoa ngày 14  tháng 5 năm 2012

 

 

CHỦ TỊCH HĐ KHOA

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Phi Yến

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

 

TS. Võ Tá Tri

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Duyệt